Slide Slide Slide Slide Slide Slide

ما به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندكان گالوانيزه در كشور ،با تمركز بر توليد ورقهاي گالوانيزه ويژه مورد نياز صنايع خودروسازي و ساير صنايع ،خود را متعهد به توسعه پايدار (اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي)استان چهارمحال و بختياري و خلق ارزش براي ذينفعان ،ميدانيم.

فهرست