ارتباط با كارشناسان فروش شركت ورق خودرو

توسعه و تحقيقات بازار

san_cbasco.ir

توسعه و تحقيقات بازار
san_cbasco.ir
038-34263960
داخلي 2067

بازارياب ساير(فرم دهي-صنايع رنگي-ساختماني-مخازن-بازرگاني و…)

توسعه و تحقيقات بازار

بازار يابي ساير
mea@cbasco.ir
038-34263960
داخلي 2026

بازارياب خودروئي

msi@cbasco.ir

msi@cbasco.ir
بازاريابي خودروئي
038-34263960
داخلي 2061

بازارياب صادراتي

mdi@cbasco.ir

بازاريابي خودروئي
mdi@cbasco.ir
038-34263960
داخلي 2060

بازارياب لوازم خانگي

dhi@cbasco.ir

بازار يابي لوازم خانگي
dhi@cbasco.ir
038-34264455
داخلي 2063

پشتيباني فروش مشتريان

ano@cbasco.ir

بازاريابي لوازم خانگي
ano@cbasco.ir
038-34264455
داخلي 2068