نقشه استراتژی ورق خودرو

ویژگی مهم


تنها توليد كننده ورق گاوانيزه ويژه خودرو در خاورميانه

تعهد ما


توسعه پايدار اقتصادي ،اجتماعي و زيست

محيطي

افتخار ما


دارای ركورد توليد ورق گالوانیزه از 1396 تا

1399