نشست صمیمی جمعی از پرسنل بهره برداری درآستانه پایان سال با مدیرعامل شركت

درآستانه پایان سال نشست صمیمی جمعی از پرسنل بهره برداری شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری با مدیرعامل این شرکت به مناسبت ایام پایان سال کاری جمعی از پرسنل بھره برداری به نمایندگی ازدیگرھمکاران در نشستی صمیمی با مدیر عامل شرکت، از وی تقدیر و تشکر نمودند. در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری تحقق اھداف و برنامه ھای زمان بندی شده متعدد تولید را نشانه ارزشمندی از تعھد و ھمت کارکنان شرکت دانست و از تلاش بی دریغ پرسنل شرکت در جھت تحقق شعار جھش تولید قدردانی نمود . وی افزود: تنھا خواسته مدیریت شرکت از کارکنان خدوم تداوم فضای اتحاد و ھمدلی و تلاش صادقانه و ھمکاری صمیمانه در جھت تداوم و پشتکار در جھت انجام مطلوب وظایف فردی و واحدی بوده تابتوانیم ھدف ھای معین شده در راستای تولید دست یابیم. سپس ھمکاران حاضر در جلسه از حمایت ھای بی شائبه مدیر عامل شرکت و اقدامات ایشان در جھت ارتقاء وضعیت تولید و سطح کیفی رفاھیات کارکنان و ارج نھادن و ارزش گذاری مدیر عامل شرکت به خواسته ھای آنان با اھداء لوح تقدیر و ھدیه ای نفیس قدردانی نمودند.