مراسم گرامیداشت روز زن در شرکت ورق خودروچھارمحال و بختیاری

به مناسبت زادروز دخت نبی اکرم (ص) حضرت زھرا(س) و روز زن ، طی مراسمی کھ در شرکت
ورق خودرو با حضور میرزایی مدیرعامل و خانم کرمی عضو شورای شھربروجن و خانم دادایی
معاون شھردارشھرکرد برگزار شد ، ازخواھران شاغل درشرکت تجلیل بھ عمل آمد.
بھ گزارش واحد روابط عمومی شرکت ورق خودروچھارمحال و بختیاری:
در ابتدای این مراسم میرزایی مدیر عامل شرکت ورق خودرو ضمن تبریک این روز بھ خانم ھای
ھمکار، ابراز امیدواری کرد زنان جامعھ اسلامی ما با الگو قرار دادن اسوه زنان عالم، حضرت
زھرای مرضیھ(س) دوشادوش مردان برای ارتقای سازندگی کشور ھمت کنند و بتوانند توانایی ھای
خودرا در نقش آفرینی برای سرعت بخشیدن بھ پیشرفت ھرچھ بیشترجامعھ،بھ اثبات رسانند.
وی با بیان این مطلب کھ زنان در جامعھ ی امروز ما نقش ارزنده ای در توسعھ ھمھ جانبھ دارند
افزود ھمکاران خانم در ستاد شرکت ورق خودرو با پشتیبانی بھ موقع خود از عملیات و فرآیند
تولید می توانند نقش موثرو مثبت خودرا بھبود بخشند.
میرزایی در ادامھ از خانم ھای ھمکار خواست با ھمدلی و ھمبستگی و با ایجاد روحیھ مودت پا بھ
پای آقایان برای نیل بھ اھداف و چشم انداز ترسیم شده برای شرکت بکوشند.
در ادامھ خانم دادایی معاون شھردار شھرکرد ضمن تقدیر از مدیریت شرکت ورق خودرو بھ پاس
تشکیل این نشست ، بھ جایگاه ویژه زنان بھ عنوان یکی از ارکان مھم جامعھ اشاره نمود و این
روز را تبریک گفت.
سپس خانم کرمی عضو شورای شھر بروجن نیز ضمن تبریک روز زن از توجھ ویزه مدیریت ارشد
شرکت ورق خودرو بھ جایگاه زنان شاغل در شرکت ورق خودرو قدردانی نمود و جایگاه رفیع
زنان و مادران ونقش آنان را در مسیر رشد و تعالی کشورراستودنی دانست
در پایان مراسم با تقدیم ھدیھ و لوح تقدیرتوسط مدیرعامل ازخانم ھای شاغل درشرکت تجلیل شد.