نحوه جذب كارآموزان

١هدف :

ايجاد فرصت براي دانشجويان جهت انجام درس كارآموزي در محيط شركت و آشنايي با كاربرد تئوريهاي علمي در محيطهاي صنعتي ، طراحي مهندسي و ايجاد فرهنگ صنعتي بين آن‌ها.

٢دامنه كاربرد :

دامنه كاربرد نحوه جذب كار آموزان شامل كليه دانشجوياني است كه جهت گذراندن دوره كارآموزي در شركت ورق خودرو جذب  مي شوند.

٣تعاريف :

٣-1- پروژه كارآموزي : انجام كاري معين و موقت كه زمان محدودي براي انجام آن در نظر گرفته مي شود.

٣-2- واحد متقاضي كارآموز : واحدي است كه در آن كارآموز جهت گذراندن دوره كارآموزي مشغول به كار مي شود.

٣-3- كارآموز : فردي است كه در شرف فارغ التحصيلي در مقاطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد از دانشگاههاي معتبر  می‌باشد و در رشته اي تحصيل مي كند كه درس كارآموزي دارد.

٣-4- دانشگاه معتبر : منظور تمامي دانشگاههاي مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري می‌باشد

٣-5- شرايط عمومي :

 • تحصيل در رشته هاي فني و مهندسي و ساير رشته هاي مورد نياز شركت
 • تحصيل در يكي از دانشگاههاي معتبر
 • انتخاب درس كارآموزي

٤مسئولیت‌ها :

٤-1- دانشجوي متقاضي كارآموزي

 • ارائه معرفي نامه كارآموزي از دانشگاه مربوطه با ذكر مدت ساعت و نام استاد راهنما، به قسمت آموزش
 • تكميل فرم برنامه زمان بندي حضور كارآموز در شركت  بر اساس فرم  به شماره مدرک EX/HR/30/41
 • تكميل فرم مشخصات كارآموز بر اساس فرم  به شماره مدرک EX/HR/30/40
 • كارآموز موظف است فرم گزارش هفتگي را تكميل و پايان هر هفته به قسمت آموزش ارائه نمايد.كارآموز موظف است طبق تاريخ معين شده توسط قسمت آموزش كارآموزي خود را به پايان رساند.

٤-2- قسمت آموزش

 • دريافت اعلام نياز واحدها  به كارآموز بر اساس فرم  به شماره مدرک EX/HR/30/39
 • درخواست كارآموز از دانشگاههاي معتبر بر اساس نياز شركت ·
 • بررسي تقاضاهاي متقاضيان كارآمو زي از نظر رشته تحصيلي و دانشگاه محل تحصيل
 • صدور معرفي نامه كارآموز به واحدهاي ذيربط بر اساس فرم به شماره مدرک بشماره EX/HR/30/46
 • اعلام نتيجه عملكرد كارآموز و صدور گواهينامه پايان دوره كارآموزي به دانشگاه مربوطه

4-3- واحد متقاضي كارآموزي :

 • اعلام نياز به كارآموز بر اساس تعريف پروژه و تكميل فرم به شماره مدرک EX/HR/30/39
 • انجام مصاحبه با كارآموز و اخد مدارك و مشخصات كارآموز بر اساس فرم بشماره مدرك  EX/HR/30/40·
 • مشخص كردن برنامه حضور كارآموز بر اساس فرم  به شماره مدرک EX/HR/30/41
 • همكاري با كارآموز در زمينه حضور مستمر در محل كارآموزي و انتقال دانش و معلومات مورد نياز به كارآموز
 • تعيين نمره ارزيابي كارآموز بر اساس فرم  به شماره مدرک EX/HR/30/43
 • تعيين نمره ارزيابي گزارش كارآموزي بر اساس فرم به شماره مدرک RE/HR /05/44

٤-4- واحد حراست :

 • اخذ تعهد انضباطي و صدور كارت ساعت , كارت شناسايي ·

٥مراحل اجراء :

١- واحدهاي متقاضي می‌بایست فرم درخواست كارآموز از قسمت آموزش  به مدرک شماره EX/HR/30/39 راتكميل نموده و به قسمت آموزش ارسال نمايند.

٢- قسمت آموزش بنا به ضرورت و نياز شركت به كارآموزان دانشگاهي بر اساس رشته ، مقطع تحصيلي و تعداد مورد نظر با دانشگاهها و مؤسسات آموزشي ارتباط لازم را ايجاد می‌نماید.

٣- دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي بر اساس اعلام نياز شركت طي معرفي نامه اي كارآموزان را به قسمت آموزش شركت معرفي مي كنند.

٤- بررسي تقاضاهاي واصله ، با هدف تطبيق آن‌ها با شرايط و ضوابط مصوب آيين نامه جذ ب كارآموزان ، توسط قسمت آموزش

5- ابلاغ تصميمات پذيرش كارآموز به متقاضيان و واحدهاي مربوطه توسط قسمت آموزش

6- قسمت آموزش افراد كارآموز را بر اساس مدارك تحصيلي و زمينه هاي كاري مرتبط با نيازواحدها، به واحدهاي ذيربط معرفي مي كند.

7- پس از اعلام موافقت واحد مربوطه مبني بر نياز به كارآموز معرفي شده ، قسمت آموزش معرفي نامه كارآموز را در 3 نسخه صادر مي كند كه يك نسخه به قسمت حراست جهت صدوركارت ساعت ( جهت صدور كارت شناسايي كارآموز) ، واخذ تعهد انضباطي و يك نسخه به واحد درخواست کننده  جهت اطلاع و يك نسخه در آموزش بايگاني مي شود.

8- جهت نظارت بر كاركارآموزان ، كارشناس آموزش می‌بایست در هر ماه دو نوبت با نماينده آموزش واحدها و كارآموزان آن‌ها تماس حاصل نمايد و نماینده اعزام کننده کارآموز موظف به بازدید از فرآیند کارآموزي ، حداقل دو بار در طول مدتی که کارآموز در شرکت مشغول به فعالیت می‌باشد،است .

9– کلیه کارآموزان موظف به طی نمودن دوره ایمنی فنی عمومی ، آشنایی با قوانین  انضباطی شرکت و آشنایی با خط تولید همراه با بازدید فنی و مکان هاي خطرزا در خط تولید از طریق نامه به ایشان ابلاغ می‌گردد. درصورت لزوم ، تهیه کفش و لوازم ایمنی با نظر قسمت  HSEبرعهده شرکت خواهد بود.

10 – پس از خاتمه دوره كارآموزي وا حد مربوطه می‌بایست فرم ارزيابي كارآموزان به مدرک شماره  EX/HR/30/43..را تكميل و به قسمت آموزش ارسال كند . همچنين شخص كارآموز موظف است يك نسخه از گزارش كارآموز ي خود را پس از تائيد مدير واحد مربوطه به آن قسمت آموزش  ارائه نمايد .

١1 -سرپرست كارآموز می‌بایست فرم ارزيابي كارآموز در واحدهاي داخلي شركت به مدرک شماره EX/HR/30/44و فرم ارزيابي گزارش كارآموزي  به مدرک شماره EX/HR/30/44را تكميل و به قسمت آموزش ارسال نمايد.

١2 -كارآموز می‌بایست فرم ارزيابي كارآموز از محل كارآموزي به مدرک شماره EX/HR/30/42 را تكميل و به قسمت آموزش ارائه نمايد، سپس طبق فرم تسويه حساب كارآموز  به مدرک شماره EX/HR/30/45 با واحدهاي مختلف شركت تسويه نمايد.

١3 -در اين مرحله قسمت آموزش پايان دوره كارآموزي را به وسيله گواهينامه به دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه يا مؤسسه معرفي كننده اعلام مي كند.

٦تذكرات :

۱- شركت  ورق خودرو  در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از دانشگاههاي معتبر و مؤسسات آموزشي كارآموز جذب  مي كند.

*تبصره : پذيرش كارآموز در مقاطع کاردانی  در رشته هاي خاص از قبيل :كامپيوتر ، برق ، مكانيك  به طور محدود صورت مي پذيرد و جذب كارآموز در مقطع متوسطه امكان پذير نمی‌باشد.

۲-كارآموزان معرفي شده از دانشگاهها می‌بایست جهت انجام كارآموزي فرم كارآموزي دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه را به قسمت آموزش ارائه دهند.

۳-دانشجوياني كه درس كارآموزي را انتخاب ننموده و يا واحد كارآموزي در سرفصل دروس آنان وجود ندارد نمي توانند بعنوان كارآموز در شركت ورق خودرو  جذب شوند.

۴-كارآموزان در طي دوره كارآموزي طبق هماهنگي قسمت آموزش با قسمت خدمات عمومی از تسهيلات ذيل برخورداند:

الف: استفاده از سرويس اياب و ذهاب در مسیر تعیین شده توسط شرکت

ب : صرف ناهار در روزهاي مشخص شده براي كارآموزي و ورود و خروج كارآموزان با هماهنگي و تائيد سرپرست كارآموز و با استفاده از برگه مرخصي ويژه كارآموزان می‌باشد.

* تبصره : انجام مأموریت هاي خارج از شركت براي كارآموزان ممنوع بوده و در صورت عدم رعايت آن هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود و ساعات مربوطه در گزارش كارآموزي وي محاسبه نخواهد گرديد.

5- در مورد كارآموزاني كه جزء پرسنل  ورق خودرو مي باشند روش كار به شرح ذيل است :

الف :رونوشت معرفي نامه كارآموز به حراست  ارسال مي شود .

ب :  تسويه حساب اين دسته از كارآموزان تنها با تائيد مدير واحد مربوطه انجام مي شود.

6- كارآموز موظف است در طي دوره كارآموزي كليه مقررات و آيين نامه هاي شركت ورق خودرو را رعايت نمايد.

* تبصره : كارآموز موظف است در تاريخ مشخص شده كارآموزي خود را به پايان رساند در غيراينصورت مدت كارآموزي تمديد نمي شود.

7 -كارت شناسايي جهت كارآموزان غير شرکت ورق خودرویی  صادر نخواهد شد.

8 – ارائه كارت شناسايي كارآموز جهت تسويه حساب به واحد حراست الزامي است.

9 – با توجه به اينكه صدور كارت شناسايي توسط واحد حراست بر اساس دوره زماني مشخص صورت مي گيرد قسمت آموزش  بايد نسبت به شروع و اتمام زمان كارآموزي اقدام نمايد.

– معرفي نامه كارآموز می‌بایست جهت اقدامات لازم قبل از شروع زمان كارآموزي به واحد حراست ارسال شود.

* تبصره : در صورت اتمام دوره كارآموزي تمديد مجدد دوره ميسر نمی‌باشد.

10-کارآموز باید داراي دفترچه بیمه خدمات درمانی معتبر و بیمه تکمیلی از یکی از سازمانهاي بیمه گر را داشته باشد درغیر اینصورت باید شخص نسبت به تهیه بیمه نامه خدمات درمانی معتبر اقدام نماید .