فرمانده سپاه حضرت قمربنی ھاشم(ع)از شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری بازدید نمودند.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی ھاشم(ع)از شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری بازدید نمودند.
سردار سرتیپ پاسدار اکبری فرمانده سپاه حضرت قمربنی ھاشم(ع) استان چھارمحال و بختیاری به
ھمراه تنی چند از فرماندھان سپاه استان و شھرستان بروجن از شرکت ورق خودرو چھارمحال و
بختیاری بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری:
درآغاز این بازدید، مهندس میرزایی مدیر عامل شرکت ورق خودرو ضمن خیرمقدم به تشریح روند تولید ورق
گالوانیزه در این شرکت پرداخت و افزود: این شرکت تنھا تولید کننده ورق گالوانیزه خودرو در خاورمیانه است که
پتانسیل تولید 350 ھزارتن محصولات گالوانیزه صنعتی و خودرویی در سال را دارا می باشد.
مدیر عامل شرکت ورق خودرو چھارحال و بختیاری خاطر نشان کرد: فن آوری استفاده شده در این شرکت
مطابق با تکنولوژی روز دنیا است و این شرکت با تمامی توان و ظرفیت می کوشد تا مأموریت حساس خودرا در
راستای تحقق برنامه توسعه خودایفا نموده و با تمام توان در راه استقلال صنعت خودروسازی و بی نیازی این صنعت استراتژیک کشور از واردات محصولات گالوانیزه خودرویی می کوشد و با وجود تنگناھا و موانع موجود ، این واحدصنعتی به حرکت خود ادامه می دھد ، توسعه مسئولیت ھای اجتماعی و رویکرد ویژه در جھت توسعه منطقه و فقرزدایی از اولویت ھای شرکت ورق خودرو می باشد ونیز کارکنان تلاشگر این شرکت برای نیل به
اھداف بلند مدت مطابق با استراتژی تدوین شده تلاش می نمایند.
در ادامه سردار اکبری فرمانده سپاه حضرت قمربنی ھاشم(ع) استان چھارمحال و بختیاری از حضور در شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری ابراز خرسندی کرد و افزود:شرکت ورق خودرو علاوه بر اینکه از
افتخارات صنعت استان و کشوراست،در زمینه فعالیت ھای فرھنگی و ترویج فرھنگ ایثار و شھادت و برگزاری یادواره ھای شھدا و نیز انتخاب واحد بسیج کارگری این شرکت به عنوان موفق ترین پایگاه بسیج
سپاه حضرت قمربنی ھاشم(ع) استان در جشنواره مالک اشتر و نیز مشارکت در برنامه ھای انسان دوستانه و اجتماعی ایفاگر نقشی برجسته دانست و از انجام
این اقدامات قدردانی نمود.
درادامه، سرھنگ عظیمی فرمانده سپاه شھرستان بروجن نیز از روحیه ایثارگری و نیز سعی و ھمت مدیریت این شرکت در راستای محرومیت زدایی تقدیر نمود و در پایان این جلسه طی حکمی آقای عبدالرضا اسدی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارگری امام علی(ع) شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری منصوب گردید.