شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری به عنوان واحد نمونه در حوزه ایمنی،بھداشت ومحیط زیست استان انتخاب گردید

. به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری: شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری به عنوان تنھا تولید کننده ورق گالوانیزه ویژه استفاده در صنایع خودرو سازی کشور واحد برتر در حوزه ھای ایمنی ،بھداشت و رعایت استانداردھای زیست محیطی انتخاب و با تقدیم لوح تقدیر از مهندس وحید میرزایی مدیرعامل این شرکت تقدیر شد. نماینده مدیر کل محیط زیست استان رویکرد مثبت مدیریت شرکت ورق خودروچھارمحال و بختیاری نسبت به سلامت افراد و نیز رعایت نکات ایمنی و ھمچنین برنامه ریزی این شرکت در بحث آموزش در این حوزه را قابل تقدیر دانست و ترجیح رویکرد پیشگیرانه را به رویکرد واکنشی در برنامه های تدوین شده درحوزه ایمنی و بهداشت این شرکت راستودنی عنوان نمود. درپایان این نشست از مسؤل واحد HSEشرکت ورق خودرو به عنوان مسئول برتر این حوزه در استان تجلیل گردید.