شركت
شركت فولاد مباركه اصفهان
شركت سرمايه گذاري سمند
صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد
شركت فولاد متيل
شركت فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي
شركت مهندسي اتوماسيون ايريسا
شركت ايران خودرو
سهام ترجيحي كاركنان
درصد سهام
93.07
4.73
2.05
0.00020
0.00003
0.00006
0.00003
0.15