توسعه زیرساخت ھای فرھنگی،ورزشی و آموزشی شھرستان بروجن دغدغه شرکت ورق خودروچھارمحال و بختیاری

شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری مشارکت در گسترش فضاھای آموزشی وفرھنگی ،ورزشی در شھرستان بروجن   را سرلوحه توسعه مسئولیت ھای اجتماعی خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری؛

با حضورحجةالاسلام و المسلمین دکتر جعفری نماینده مردم شھرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی ،مھندس ملکی فرماندار این شھرستان ، دکتر رھی مدیر کل نوسازی و تجھیز مدارس استان چھارمحال وبختیاری ،مدیرانجمن خیرین مدرسه ساز استان وجمعی از مسئولین شھرستان بروجن آیین کلنگ زنی احداث یک باب مدرسه 9کلاسه بامشارکت شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری برگزارشد. جعفری نماینده شھرستان بروجن در آغاز آیین کلنگ زنی از تلاش ھا و حسن نظر مدیریت شرکت ورق خودرو تقدیر و از تلاش ھای این شرکت در راستای رفع کاستی ھا ومشارکت در زمینه ھای اشتغال زایی و گسترش فضاھای آموزشی شھرستان بروجن قدردانی نمود و افزود: چنانچه رویکرد بخش صنعت شھرستان بروجن ھمانند مدیریت شرکت ورق خودرو باشد ماباکمترین مشکل و دغدغه کمبود فضاھای فرھنگی و آموزش مواجه خواھیم بود. در بخش بعدی این آیین ملکی فرماندار شھرستان بروجن از نگرش مثبت و کارآمد مدیریت شرکت ورق خودرو در دوره جدید مدیریت این مجموعه در زمینه مساعدت در جھت محرومیت زدایی از چھره شھرستان بروجن تقدیر و تشکر کرد. درادامه این مراسم دکتر میرزایی مدیر عامل شرکت ورق خودرو ضمن خیر مقدم به میھمانان اظھار داشت: شرکت ھا و بنگاھھا ی اقتصادی موظفند درامر توسعه ھمه جانبه جامعه بکوشند و شرکت ورق خودرو در زمینه ھای مختلف از جمله مشارکت باصندوق کارآفرینی امید در راستای توسعه کسب و کارھای کوچک و زودبازده و نیز ساخت مدرسه9کلاسه عزم خود را نمایان نموده است. وی شھر سفیددشت را شھری کمتر بھره مند از فضاھای آموزشی خواند و ابراز امیدواری کرد با مشارکت دیگر واحدھای صنعتی ٬خلأ موجود مرتفع گردد و شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری را در این خصوص پیشگام و پیش قدم دانست. رھی مدیر کل نوسازی و تجھیز مدارس استان ضمن تقدیر از این اقدام خداپسندانه خاطرنشان کرد: این مجتمع آموزشی مطابق با جدید ترین استانداردھای فضاھای آموزشی ساخته خواھدشد وامیدواریم دیگر شرکت ھا و واحد ھای صنعتی با الگو قرار دادن شرکت ورق خودرو به مجموعه خیرین مدرسه ساز استان بپیوندند.