تدوین برنامه فعالیت شرکت ورق خودرو درایام نوروز

تدوین برنامه فعالیت شرکت ورق خودرو درایام نوروز * نشست مدیران و روسای این شرکت درجلسه شورای مدیران شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری برنامه و نحوه فعالیت این شرکت در ایام نوروز بررسی و اعلام شد. *به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری: باتوجه به عملیاتی شدن طرح توسعه (ریومپ) و عزم جدی مدیریت شرکت در راستای تنوع بخشی در سبد محصولات و برآورده ساختن ھرچه سریعتر نیاز صنایع خودرو سازی کشور وتوقف طولانی مدت خط تولید به سبب نصب تجھیزات مربوط به این پروژه در سال آینده مدیریت شرکت را برآن داشت که روند تولید در ایام نوروز تداوم داشته باشد. اجرایی شدن پروژه توسعه خط تولید و متنوع شدن سبد محصولات شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری ارزش افزوده شایان توجھی را متوجه شرکت خواھد نمود. در ادامه محمد عارفی به موج جدید گسترش ویروس کرونا اشاره و بر رعایت جدی پروتکل ھا و شیوه نامه ھای بھداشتی در ایام نوروز تأکید نمود. در پایان مدیران و روسای واحد ھای مختلف برنامه ھای خود را مبنی بر تداوم تولید در ایام نوروز ارائه نمودند.