ارسال کمک ھای غیرنقدی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری به مناطق زلزله زده استان کھگیلویه و بویراحمد

ارسال کمک ھای غیرنقدی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری به مناطق زلزله زده استان کھگیلویه و بویراحمد کمک ھای غیرنقدی و ضروری شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری به مردم مناطق آسیب دیده از زلزله در استان کھگیلویه و بویر احمد ارسال شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری: در پی وقوع زلزله مھیب در مناطقی از استان کھگیلویه و بویراحمد بویژه شھر سی سخت و خسارت ھای شدید ودشوار متأثر از وقوع زلزله در این مناطق ، شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری نیز در راستای ایفای مسئولیت ھای اجتماعی خود و حمایت از مردم مظلوم مناطق زلزله زده اقدام به تھیه و ارسال اقلام و مایجتاج ضروری به میزان400میلیون ریال نمود