آگهی مناقصه عمومی خرید روی و زاماک

آگهی مناقصه عمومی

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (عضو گروه هولدینگ شرکتهای فولاد مبارکه) در نظر دارد مقدار ۳۰۰ تن شمش روی و ۶۰۰ تن زاماک ۱٪ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی صرفا” از تولید کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. . لذا ازتولیدکنندگان محترم دعوت به عمل  می آید جهت دریافت اسناد از مورخه 29/2/1400 لغایت آخر وقت اداری شنبه   8/3/1400 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند :

فهرست